Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Grenland Pistolklubb

 

13.2.2020 kl 1900

Sted: Flyplassveien 125 i Fallskjermklubens lokaler

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Grenland Pistolklubb.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 30.01.20 til post@gpk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden til klubben (www.gpk.no)

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Saksliste årsmøte Grenland PK 2020

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkalling
 6. Godkjenne sakliste
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent for 2020
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a. Styre med leder, nestleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.
  b. Kontrollutvalg med to medlemmer og minst ett varamedlem.
  c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.