VIKTIG INFO 2016

SPØRSMÅL OM IDRETSREGISTRERING KAN GJØRES TIL

ØYVIND JOHANSEN     oeyvind@awj.no ELLER TLF 40040012

 

 

 

 

                                                                                                    

 
For året 2016 er kontingenten
Hovedmedlem      kr.800,00
Fam.medlem        kr.400,00
Pen/ Ufør            kr.400,00
Livstidsmedl.        kr.400,00
Medl.annen klubb   kr.400,00
 


25.1.2014  BLE DET BESTEMT AT DET IKKE LENGERE SENDES PURRING PÅ MEDLEMS KONTINGENT.
  
Grunnen til at Grenland Pistolklubb heretter ikke sender ut purring på kontingenten
er fordi det årlig er ca. 40-60 medlemmer som ikke betaler til tiden, dette medfører
for mye ekstra arbeid og unødvendige utgifter.
Etter forfall pluss 10 dager, blir det ikke anledning til å skyte på banen og skytteren vil bli registrert som utmeldt. 
Har du håndvåpen må du være klar over at Politiet får beskjed om utmeldingen.
Ønsker du å avslutte medlemskapet vennligst gi beskjed i god tid.
                                                   
SMS til 907 81 956
Mail kjell.eliassen@sf-nett.no
NB! husk medlemsnr.
STYRET.
 NYTT FRA POLITIET OM VÅPENSØKNADER!!  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NY FORSKRIFT OM KJØP AV LØP TIL VÅPEN GJELDENE FRA 1/2-2014

§ 22.Erverv av pipe og glidestykke

Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren skal i tillegg til de opplysninger som er nevnt i § 40, også protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler. Ved distansesalg skal kopi av våpenkort og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje som rekommandert post. Det er forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha glidestykket (sleiden eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler.